Reklamace

 
FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
Formulář pro uplatnění reklamace : Reklamace zboží
Formulář pro odstoupení od smlouvy : Vrácení zboží
 
 
 
 
 
 
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
1. Obecně
 
Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek provozovatele on-line obchodu ArduinoPLC Pavla Böhma , IČ 60290854 se sídlem Nošovice 326, 739 51 Dobrá jako prodejce a upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění reklamace.
Kupujícím může být spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb. nebo podnikatel dle § 420 zákona 89/2012 Sb.. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem i Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupujícím se má za to, že se kupující seznámil s tímto Reklamačním řádem a souhlasí s ním.
Pokud v tomto řádu není daný pojem definován a není definován ani v Obchodních podmínkách, je chápán dle platných a účinných právních předpisů v České republice.
 
 
2. Záruční lhůty a způsob vyřízení reklamace
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě, že je obvyklá životnost zboží anebo lhůta spotřeby kratší, končí záruční doba uplynutím této lhůty. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.
Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do tří dnů) odmítl.
Kupující co nejdříve po převzetí zboží (resp. po přechodu nebezpečí škody na věci) překontroluje množství a správný druh dodaného materiálu a nejpozději do 7 dnů může uplatnit reklamaci na množství a nesprávný druh materiálu. V průběhu 14 dnů od dodání zboží je kupující povinen provést kontrolu kvality dodaných součástek a uplatnit případnou reklamaci. Vady součástek, které byly pájeny nebo jinak poškozeny, nelze reklamovat.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. (Postupu dle tohoto ustanovení se při reklamaci mohou dovolávat pouze osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele, tj. pouze fyzické osoby, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.) O uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení.
Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně do částky za poštovné zaslané obvyklým způsobem.
Při nákupu zboží prostřednictvím E-shopu má spotřebitel právo v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. K tomu je však třeba splnit některé podmínky a mezi ně patří, že zboží musí být:
 • v původním stavu (pokud to jeho povaha umožňuje),
 • v původním obalu (pokud je zboží zabaleno ve speciálním obalu),
 • s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno,
 • nerozbalené, v případě, že bylo zabalené ve speciálním obalu,
 • se všemi doklady, které s ním byly zaslány (záruční list, manuály, ...),
 • vráceno v termínu stanoveném zákonem.
V případě, že spotřebitel odstupuje od smlouvy ve lhůtě 14 dní, je povinen písemnou formou na tuto skutečnost upozornit prodávajícího. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE. Prodávající nehradí náklady na zaslání zboží zpět.
Odpovědnost za vady vzniklé při transportu je kupující povinen uplatňovat u dopravce. Kupující je povinen nepřevzít od dopravce viditelně poškozené zásilky, popř. uplatňovat škodu ihned při převzetí zboží (dle podmínek přepravce).
Reklamaci je doporučeno předložit na vyplněném formuláři Reklamační protokol, který musí obsahovat popis závady. Reklamační protokol naleznete ZDE.
Kupující může reklamované zboží zaslat zpět poštou nebo doručit osobně do sídla společnosti.
V případě oprávněné reklamace bude provedena v zákonné lhůtě 30 dnů buď výměnou vadných dílů za bezvadné, anebo uplatněním opravného daňového dokladu.
V případě prodlení s úhradou bude případná reklamace řešena až po úplném zaplacení dodaného zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem eshopu Arduinoplc-shop.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Arduinoplc-shop neručí za následné škody způsobené vadným zbožím. Další podmínky a práva plynoucí z reklamace jsou upraveny všeobecnými obchodními podmínkami.
 
 
 
 
 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Böhm Pavel, se sídlem Nošovice 326, identifikační číslo: 60290854, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 . Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.  

Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním.

 

   NÁVRAT NA ZAČÁTEK STRÁNKY